بیماری آسم، یکی از بیماری های تنفسی بوده که در آن راه های تنفسی فرد تنگ و متورم شده و توسط آن، سرفه و تنفس برای فرد سخت می شود. این بیماری در زمره بیماری هایی قرار دارد که همچنان درمان مشخصی برای آن پیدا نشده است اما با کنترل های خاصی ازجمله کنترل رژیم […]

read more »
Call Now Button