درماتیت تماسی

درماتیت تماسی آیا درماتیت تماسی عفونت می کند؟ درماتیت تماسی، عبارت از واکنش التهابی پوست نسبت به عوامل فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک می باشد. اپیدرم به وسیله تحریکات مکرر فیزیکی و شیمیایی دچار آسیب می شود. درماتیت تماسی ممکن است از نوع تحریکی اولیه باشد که عکس العمل غیر آلرژیک ناشی از تماس با ماده […]

read more »
Call Now Button