سرفه مزمن سرفه ای که بیشتر از چهارهفته طول بکشد، بنا به تعریف سرفه مزمن است (البته در برخی منابع ۳هفته نیز ملاک قرار گرفته است) سرفه با مکانیسم های زیر ایجاد می شود، از جمله: گیرنده های تحریکی در لارنکس که کارشان جلوگیری از ورود اجسام خارجی به داخل سیستم تنفسی است. گیرنده های […]

read more »
Call Now Button