حساسیت گندم آیا می دانستید طبق تحقیقات سازمان (FALCPA) در سال 2004، حساسیت به گندم یکی از هشت عامل مشخص حساسیت به مواد غذایی محسوب می شود؟ حساسیت گندم مانند حساسیت بینی و سایر حساسیت ها، زمانی پدید می آید که سسیستم دفاعی بدن نسبت به یک ماده حساس می شود و یا واکنش بیش […]

read more »
Call Now Button