درماتیت تماسی آیا درماتیت تماسی عفونت می کند؟ درماتیت تماسی، عبارت از واکنش التهابی پوست نسبت به عوامل فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک می باشد. اپیدرم به وسیله تحریکات مکرر فیزیکی و شیمیایی دچار آسیب می شود. درماتیت تماسی ممکن است از نوع تحریکی اولیه باشد که عکس العمل غیر آلرژیک ناشی از تماس با ماده […]

read more »
Call Now Button