به فضای خالی درون استخوان های جمجمه سینوس گفته می شود. سینوس ها علاوه بر نقشی که در کم کردن وزن جمجمه و ضربه گیری برای عناصر داخل جمجمه دارند در رزونانس صدا و مطلوب کردن هوای استنشاقی نیز بسیار مهم هستند. سینوزیت بواسطه التهاب در لایه مخاطی سینوس ها ایجاد می شود. التهاب باعث […]

read more »
Call Now Button