آسم یک بیماری ریوی درازمدت (مزمن) است که باعث می‌شود راه‌های هوایی کودک شما به چیزهای خاص (محرک‌ها) حساس شود. هنگامی که کودک در معرض عوامل محرک قرار می گیرد، چندین اتفاق برای راه های هوایی می افتد: پوشش اطراف مجاری تنفسی متورم می شود. ماهیچه های اطراف راه های هوایی سفت می شوند. راه […]

read more »
Call Now Button